Voorwaarden & Privacybeleid

Voorwaarden

Door akkoord te gaan met het maken van een portret bij Merissa, stem je in met alle voorwaarden die op de gehele site op de verschillende pagina’s beschreven staan. 

Auteursrechten

Merissa behoudt het copyright van het portret en heeft dus het recht om een afbeelding van het portret te gebruiken voor portfolio’s, deze website en social media*. Je hebt niet het recht kopieën van het werk op welke wijze dan ook te verkopen zonder toestemming van Merissa. Je mag alleen mijn gemaakte portret delen wanneer u mij hierbij toestemming vraagt en mijn naam zichtbaar vermeld. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het gemaakte werk of aanduiding in de maker. Het is niet toegestaan het werk te misvormen, verminken of op een andere wijze aan te tasten op een wijze welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of naam van de maker. – Ingevolge de auteurswet 1912

*indien het portret een geschenk is, wordt een afbeelding van het werk pas na ontvangst van het geschenk op sociale media of deze website gepubliceerd.

Privacybeleid

Merissa geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor de dienstverlening van het maken van het portret. Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over je en jouw gebruik van de dienst heb verzameld. Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Merissa. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/03/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door mij wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt. Ook leg ik hieronder aan je uit op welke wijze ik gegevens opsla en ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met Merissa, je vindt de contactgegevens aan het einde van het privacybeleid.

Het gemaakte portret

Merissa is niet verantwoordelijk voor het verkleuren van het portret wanneer deze geplaatst wordt in de volle zon en/of in contact komt met water of ander materiaal. Merissa is ook niet verantwoordelijk wanneer je beslist het portret zelf in te lijsten of te wisselen van lijst en het portret beschadigd. Dit is jouw eigen risico / het risico van de ontvanger. Dit geldt voor zowel jezelf als dat het portret aan een ander cadeau wordt gegeven.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze Merissa gegevens verwerkt, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken er worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gegevens software

Gmail

Voor regulier zakelijk e-mailverkeer maakt Merissa gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot het postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsregeling

Bij Merissa betaal je via een factuur. Dit gaat altijd in overleg en wordt op een veilige manier overhandigd.

Beoordelingen

De beoordelingen op mijn website, Facebook of via Google Reviews zijn echt, betrouwbaar en niet gemaakt door computers.

 

Verzenden en logistiek

Afhalen

Merissa is niet verantwoordelijk wanneer het portret en/of lijst beschadigd bij het afhalen van de bestelling. 

Verzenden per post

Merissa is niet verantwoordelijk wanneer het portret en/of lijst beschadigd bij het verzenden per post. Merissa doet haar best het portret zo goed en stevig mogelijk in te pakken en te verzenden. Neem contact op met Merissa mocht de bestelling toch kapot aankomen zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. 

PostNL

Als je een bestelling bij Merissa plaatst is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Merissa maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Merissa je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deelt. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Merissa gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de portretopdracht die ik verstrek. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – ,op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Merissa of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Merissa op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Merissa gedwongen jouw gegevens te delen, maar zal Merissa binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Merissa bewaart jouw gegevens of aangeleverde foto’s zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat Merissa jouw klantprofiel bewaart totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn dienst gebruik wenst te maken of de portretopdracht is voltooid. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Merissa dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebt je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Merissa worden verwerkt. Merissa legt hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik vragen zich te legitimeren. Merissa houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Merissa geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die Merissa binnen het systeem hanteert. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat Merissa jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Merissa verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen met Merissa voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Merissa het op het bij het bekende e-mailadres en een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Merissa deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht

Je heeft altijd het recht om de gegevens die Merissa verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen met Merissa voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt Merissa bij het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Merissa verwerkt die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen bij Merissa voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Merissa het op het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer wordt verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens de Merissa verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. je kunt een verzoek met die strekking doen bij Merissa voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Merissa het op bij het bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die Merissa heeft verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Merissa in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw  persoonsgegevens door of in opdracht van Merissa. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat Merissa afschriften en/of kopieën van gegevens die Merissa verwerkt aan je ter beschikking stelt en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Merissa verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Merissa voor privacy zaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Merissa behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengt Merissa je daarvan per mail op de hoogte.

Contactgegevens Merissa

Stelberg 4 4724DJ Wouw Nederland T (06) 3941-1600 E merissadewerker@gmail.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Merissa de Werker

Disclaimer

    • Merissa heeft de inhoud van merissa.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Al kan er natuurlijk altijd een foutje in de website geslopen zijn. Mocht je twijfelen aan de juistheid van een beschrijving, afmeting of aantal, dan stelt Merissa het zeer op prijs contact op te nemen.
    • Merissa zorgt ervoor dat zowel de afbeeldingen als de beschrijvingen in de hoogst mogelijke mate overeenstemmen met de werkelijkheid. Merissa kan er helaas niets aan veranderen dat de kleuren van afbeeldingen op verschillende beeldschermen en besturingsprogramma’s anders getoond worden. 
    • Merissa neemt geen verantwoordelijkheid voor informatie die andere websites over onze website, producten of diensten vermelden. Merissa stelt het wel op prijs wanneer dit wordt gemeld.
    • Gebruik van foto’s, teksten en andere beeldmateriaal van onze website is een inbreuk op onze intellectuele rechten en zal niet worden toestaan. Het maakt niet uit of je deze informatie direct van onze website haalt of gebruikt via andere websites of via een zoekmachine. Het maakt ook niet uit of de inbreuk bewust of onbewust heeft plaatsgevonden. Wanneer er schade leidt door inbreuk op ons auteursrecht, zal Merissa een schadevergoeding instellen, indien nodig via de rechter. Vraag dus altijd toestemming als je het beeldmateriaal van Merissa wilt gebruiken.